WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji co do jakości urządzenia wyszczególnionego w nazwie sprzętu w Karcie Gwarancyjnej (zwanego dalej "sprzętem").
2. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że sprzęt jest nowy, kompletny, nieużywany, oraz wolny od wszelkich wad prawnych. Ponadto, Gwarant zapewnia, że sprzęt używany zgodnie z instrukcją obsługi, jego istotą i przeznaczeniem, funkcjonuje poprawnie.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży w przypadku konsumenta oraz 12 miesięcy w przypadku klienta biznesowego (baterie 6 miesięcy).
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie w związku z wadliwym procesem produkcyjnym sprzętu.
5. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
a) części sprzętu ulegające naturalnemu zużyciu;
b) mechaniczne uszkodzenia sprzętu (uszkodzeniem mechanicznym jest również uszkodzenie w wyniku zalania, zapylenia, upadku, zabrudzenie głośnika opiłkami metalu);
c) wady powstałe na skutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi;
d) wady powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji sprzętu;
e) uszkodzenia spowodowane przez użycie niewłaściwych akcesoriów, niezgodnych z zaleceniami producenta sprzętu;
f) uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych, jak powódź, pożar, uderzenia pioruna itd.
6. Gwarancja udzielona na sprzęt wygasa w przypadku dokonania przez podmioty nieuprawnione, w szczególności przez nieautoryzowany serwis, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych sprzętu. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytanie zawartych na nich informacji może być potraktowane jak ingerencja podmiotu nieuprawnionego.
7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zgłosić fakt ujawnienia wady w sprzęcie pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
8. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną oryginalną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu sprzętu. Termin naprawy może się przedłużyć w szczególnych przypadkach, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia lub sprowadzenia niezbędnych części.
9. O sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje wyłącznie Gwarant.
10. W przypadku wymiany sprzętu w całości lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie Uprawnionego z gwarancji, natomiast sprzęt wadliwy lub wadliwe elementy wymienione w wadliwie działającym sprzęcie przechodzą w posiadanie Gwaranta.
11. Uprawniony z gwarancji jest posiadacz własnoręcznie podpisanej oryginalnej karty gwarancyjnej wystawionej przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu lub Gwaranta.
12. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują z tytułu gwarancji żadne inne, niż wymienione powyżej prawa. Przepis ten nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.
13. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku wadliwego działania lub uszkodzenia aparatu oraz za straty i szkody wynikłe z niemożności korzystania z aparatu będącego w naprawie.